DashboardHelpdeskRegistrerenInloggen

Bestuur

Hans Bennis 

Voorzitter

Sinds een jaar of twee ben ik voorzitter van de Stichting TalenTalenT (TTT), waar Drongo onder valt. Ik beschouw dit als een belangrijke en eervolle taak. Ik ben taalkundige en heb mij mijn hele leven beziggehouden met taal. Aan universiteiten (Amsterdam, Leiden), aan het Meertens Instituut en bij de Nederlandse Taalunie. Nu ik gepensioneerd ben, zet ik mijn ervaring en capaciteiten graag in voor een organisatie die meertaligheid als uitgangspunt neemt. Dit is een thema dat mij zeker de laatste twintig jaar nauw aan het hart gaat. Wij leven in een meertalige samenleving, maar het belang daarvan en de verrijking die dit biedt, moet nog steeds doordringen bij publiek en politiek. Drongo kan daar een belangrijke rol bij vervullen.

Tati Vereecken Suwarganda

Penningmeester

Ik ben Indonesische, maar geboren en getogen in Amsterdam. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en ben sinds 2004 als zakelijk directeur, bestuurder en/of toezichthouder werkzaam in de kunst en cultuur. Het liefst zie ik de creatieve sector als laboratorium voor onderzoek naar een fijnere wereld om in te leven en naar maatschappelijke vraagstukken op het scherpst van de snede: actueel, relevant en urgent.

Van huis uit ben ik met meertaligheid opgevoed: Indonesisch, Sundanees (dialect van West-Java), Engels en vanaf de basisschool leeftijd: Algemeen Beschaafd Nederlands. Onze kinderen hebben eerst Engelstalig onderwijs gevolgd in het Britse schoolsysteem. Daarna zijn zij pas op Nederlandse scholen terechtgekomen. Vanwege onze dochter (nu 15) heb ik in de loop van de jaren een speciale voorliefde ontwikkeld voor meertaligheid in combinatie met TOS (taalontwikkelstoornis). Dit is mede de reden waarom ik DRONGO en al haar ambities en initiatieven een warm hart toedraag.

Eduard Slootweg

Bestuurslid

Van 2012 tot 2018 werkte ik als (ambtelijk) vertegenwoordiger van het Europees Parlement in Den Haag. Toen ik over Drongo hoorde, was ik meteen verkocht. Meertaligheid en de Europese Unie zijn twee handen op een buik. Wil de EU functioneren dan moeten de burgers toch met elkaar kunnen praten? Inmiddels werk ik in Luxemburg, de vertaalhoofdstad van de wereld. Ik ben hoofd van de Nederlandstalige vertaaldienst van het Europees Parlement. Nergens anders ter wereld worden zoveel teksten in 24 talen vertaald, die allemaal onderling gelijk zijn en aansluiten op het juridisch taalgebruik in de lidstaten. Onze vertalingen zijn vaak Europese wetten en daarom is het belangrijk dat de vertalingen correct zijn. Iedere burger moet de wet in de eigen taal kunnen lezen. Na mijn vertrek uit Den Haag werd ik gevraagd of ik bestuurslid wilde worden van Talen Talent, de stichting die onder andere verantwoordelijk is voor Drongo. Natuurlijk heb ik ja gezegd!

Joana da Silveira Duarte

Bestuurslid

Olá amigos multilingues! Mijn naam is Joana Duarte en zit met heel veel plezier in het bestuur van de Stichting TalenTalenT omdat ik het belangrijk vind om van andere mensen te leren over de rol van meertaligheid voor kinderen, scholen, gezinnen, organisaties of de brede maatschappij. Ik ben lector Meertaligheid en Geletterdheid bij de NHL Stenden Hogeschool, universitair hoofddocent bij de Rijksuniversiteit Groningen en nog bijzonder hoogleraar wereldburgerschap en tweetalig onderwijs bij de UvA. Bij al deze werkzaamheden zet ik mij in voor goed onderwijs dat recht doet aan de diversiteit van leerlingen en leerkrachten.

image0.jpeg

Sjokean Oosterbaan

Bestuurslid

Als geboren en getogen Friezin is meertaligheid onderdeel van wie ik ben. Fries is mijn moedertaal en Nederlands heb ik als tweede taal geleerd. Ik herinner me nog goed hoe mijn moeder de verschillen tussen die twee talen inzichtelijk probeerde te maken. Dit alles onder het mom van dat je die tweede, andere taal pas begint te ’voelen’ als je de verschillen begrijpt.

Mijn keuze voor absurdistisch toneel als afstudeeronderwerp tijdens mijn studie Franse Taal en Letterkunde in Leiden heeft mijn interesse voor de gelaagdheid van taal verder aangewakkerd. Met die talige achtergrond ben ik me dan ook zeer bewust van het belang van culturele en individuele componenten van taal en gedrag; goed luisteren en kijken naar wat er gebeurt, context op de juiste manier kunnen duiden, zonder deze vaardigheden kom je niet heel ver in onze meertalige samenleving.

Ik vind het belangrijk dat er in het onderwijs meer aandacht aan taal besteed wordt en dan met name aan de moedertaal want als mijn jarenlange ervaring als directeur van ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen mij ergens van overtuigd heeft dan is het wel dat het belang van de moedertaal vaak onderschat wordt.

Founders van Drongo

Chats